អត្ថន័យ Vote

Vote​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យVoteទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃVoteខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1.

3   0

Vote


បោះឆ្នោត រឺ សំលេងឆ្នោត។ ឧទាហរណ៍ ខ្ញុំបោះឆ្នោតអោយលោក ក ធ្វើជាប្រធានក្រុម រឺ វាជាសំលេងឆ្នោតរបស់ពួកយើង។
Sivhoung Ea (2017 កញ្ញា 21, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

2.

0   0

Vote


បោះឆ្នោត បោះឆ្នោតជ្រើសរើស បោះឆ្នោតគាំទ្រ បោះឆ្នោតសម្រេច ជ្រើសរើស ជ្រើសតាំង ការបោះឆ្នោត ការជ្រើសរើស ការជ្រើសតាំង ការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសតំណាង ការជ្រើសរើសតំណាង ការបង្ហាញជំរើស សម្លេងឆ្នោត លទ្ធផលឆ្នោត សន្លឹកឆ្នោត ឆ្នោត ការជ្រើសតាំង ស្ទង់មតិ ប្រជាមតិ
Sivhoung (2017 កញ្ញា 16, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃVote
អត្ថន័យ:
18+
រាប់ពាក្យបាន:

+ មានជម្រើសជាច្រើនទៀត
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)
 

<< Wanna Pick up >>