អត្ថន័យ XOXO

XOXO​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យXOXOទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃXOXOខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1.

3   0

XOXO


ថើប ស្នាមថើប សញ្ញាតំណាងស្នាមថើប សញ្ញាតំណាងក្តីស្រលាញ់ ការពេញចិត្ត សញ្ញាតំណាងការពេញចិត្ត អោប ការអោប សញ្ញាតំណាងការអោប ការអោបរឹត សេចក្តីស្រលាញ់ពេញចិត្ត ស្នេហ៍ស្និទ្ធ តំណាងការអោប តំណាងការថើប តំណាងការអោបថើប តំណាងការស្រលាញ់ តំណាងការពេញចិត្ត តំណាងស្នាមថើប ការថើប
Sivhoung (2017 កញ្ញា 16, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

2.

1   2

XOXO


ជាសញ្ញាតំណាងអោយការថើប រឺ ការអោបដោយក្តីស្រលាញ់ពេញចិត្ត ភាគច្រើនប្រើក្នុងសារធម្មតា មិនមែនសញ្ញាផ្លូវការទេ។
Sivhoung Ea (2017 កញ្ញា 21, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃXOXO
អត្ថន័យ:
18+
រាប់ពាក្យបាន:

+ មានជម្រើសជាច្រើនទៀត
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)
 

<< Pick up Wtf >>