នៅ វចនានុក្រម.com អ្នកអាចស្វែងរកនៅក្នុងរាប់ពាន់វចនានុក្រមនៅពេលដំណាលគ្នា។ អត្ថន័យរាប់ពាន់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្វែងរករបស់យើងត្រូវបានបន្ថែមដោយមនុស្សដូចជាអ្នក។ ពាក្យនិងអត្ថន័យទាំងអស់ត្រូវបានស្វាគមន៍។ អត្ថន័យទាំងនេះអាចជាឈ្មោះ ពាក្យលំបាក​​​​ ពាក្យភាសាបរទេស ឬពាក្យដែលអ្នកបានបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯង។ សូមជួយធ្វើឱ្យយើងនិងអ្នកផ្សេងទៀតសប្បាយរីករាយនិងបន្ថែមពាក្យមួយ! បន្ថែមអត្ថន័យ.

អត្ថន័យថ្មីបំផុត
0   0

សាយ


sɨn
- 2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT

2   0

សាង


saːn
- 2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT

0   0

វង្ស


sɑː
- 2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT

1   0

លឹម


វ៉ាង
- 2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT

0   0

លី


លីវ
- 2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT

0   0

យូ


លិម
- 2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT

0   0

ភី


yun
- 2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT

0   0

ប៉ាង


ពេជ្រ
- 2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT

0   0

ទេព


Ny
- 2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT

0   0

ទុំ


ទ្រី
- 2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT

0   0

ទាវ


ទី
- 2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT

0   0

តាង


ថន
- 2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT

2   0

ឌួង


Droplets of water
- 2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT

1   0

ញឹ


ឌុល
- 2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT

0   0

ជ័យ


ឈឹម
- 2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT

0   0

ជាម


cɨm
- 2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT

0   1


ជា
- 2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT

0   0

ចេង


ចេន
- 2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT

0   0

ចាន់


ចាប
- 2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT

0   0

ឃីម


ចន្ទ
- 2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT

1   0

ឃិ


Chinese 钦 (respect, admiration)
- 2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT

1   0

ខាត់


ឃាង
- 2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT

0   0

កែប


កែវ
- 2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT

0   0

កូយ


កឹម
- 2017 កញ្ញា 15, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT

ទំព័រ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10