វចនានុក្រម.com

នៅ វចនានុក្រម.com អ្នកអាចស្វែងរកនៅក្នុងរាប់ពាន់វចនានុក្រមនៅពេលដំណាលគ្នា។ អត្ថន័យរាប់ពាន់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្វែងរករបស់យើងត្រូវបានបន្ថែមដោយមនុស្សដូចជាអ្នក។ ពាក្យនិងអត្ថន័យទាំងអស់ត្រូវបានស្វាគមន៍។ អត្ថន័យទាំងនេះអាចជាឈ្មោះ ពាក្យលំបាក​​​​ ពាក្យភាសាបរទេស ឬពាក្យដែលអ្នកបានបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯង។ សូមជួយធ្វើឱ្យយើងនិងអ្នកផ្សេងទៀតសប្បាយរីករាយនិងបន្ថែមពាក្យមួយ! បន្ថែមអត្ថន័យ.


ស្វែងរកនៅក្នុង41.493អត្ថន័យ។អត្ថន័យថ្មីបំផុត

0   0

force majeure


Force Majeure [អានថា ហ្វស-ម៉ាហ្ស័រ] 1. ប្រធានសិក្តិ, ហេតុហួស​និស្ស័យ;​​ Example: French: Irresistible, nat [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ជាតិខ្មែរ


เขมร
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

languages/templates/doc


This module provides access to Module:languages from templates, so that they can make use of the information stored there. Usage If you know a language's code and you want to find out its canonical [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

form of/data


local tags = {} -- Person tags["first-person"] = { tag_type = "person", glossary = "first person", shortcuts = {"1"}, } tags["second-person"] = { [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Writing systems/data


local m = {} m["abjad"] = { canonicalName = "abjad", otherNames = {"consonantary", "consonantal alphabet", "syllabary"}, } m["abugida"] [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Writing systems


local export = {} local System = {} function System:getCode() return self._code end function System:getCanonicalName() return self._rawData.canonicalName end function System:getOtherNames() [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

X-SAMPAchar


<!-- -->}<!-- -->}|, }}}<!-- -->}|, }}}<!-- -->}|, }}}<!-- -->}|, }}}<!-- -->}|, }}}<!-- -->
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

X-SAMPA


X-SAMPA: }|}|}|}|}|}}}
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ja/k2r-old


local export = {} local data = mw.loadData function export.kana_to_romaji if type == "table" then -- assume a frame. text, nodiacr = text.args[1], text.args[2] end -- remove % text [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ja/data


local data = {} -- romaji with diacritics to romaji without data.rd={ ['ā']='aa',['ē']='ee',['ī']='ii',['ō']='ou',['ū']='uu' }; -- **OLD VERSION** -- **do not remove until Special:WhatLinksHer [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ja


local export = {} local find = mw.ustring.find local length = mw.ustring.len local trim = mw.text.trim local split = mw.text.split local sub, gsub = mw.ustring.sub, mw.ustring.gsub local match, gmatch [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ja-headword


local m_ja = require local export = {} local pos_functions = {} local lang = require.getByCode local sc = require.getByCode local Latn = require.getByCode local Japanese_symbols = '%ー・=?! [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

in the event


បើសិន, ប្រសិន
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ប្រតិបត្តករឥណទាន


ជាភ្នាក់ងារផ្ដល់កំចី
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

តែងកាព្យ


របៀបតែងពាក្យចួនមានឃ្លោងឃ្លា
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ពិភពលោកថ្មី


New World
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Unicode data/combining


return { single = { [0x000315] = 232, [0x00031A] = 232, [0x00031B] = 216, [0x000345] = 240, [0x000346] = 230, [0x000357] = 230, [0x000358] = 232, [0x00035B] = 230, [0x00035C] = 233, [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ឧបសម្ព័ន្ធ:ឯកក្រម/ខ្មែរ


ee also: Khmer Symbols
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

2


2 : ២
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ရမည်းသင်း


រមញ៑ះសង៑ះ ន.
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

កណ្ដាលខាងកើត


សូមជួយដាក់ផែនទី។ ខ្មែរ និរុត្តិសាស្ត្រ មកពីពាក្យ កណ្ដាល + ខាងកើត នាមអសា [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ဘုရင့်နောင်


ភុរង្ម៑នោង៑
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ော်


ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ေါ်


ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0


ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

င်


ង៑
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ကိံ့


ក្មិំ, ក្មិម
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ကိန့်


កិន្ម៑
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ယှ


ហ្យ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ညှ


ហ្ញ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

မွှ


ហ្ម្វ, ហ្មួ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

မြွှ


ហ្ម្រ្វ, ហ្ម្រួ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

လျှ


ហ្ល្យ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

မြ


ម្រ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

chaofa


ចៅហ្វា
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ရးမည


រះមញ, រះមញ្ញ,
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Ramaññadesa


រមញ្ញទេស, រាមញ្ញទេស ន.
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ရာမညဒေသ


រាមញទេស, រាមញ្ញទេស ន.
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

មនុស្សចាស់


អត្ថបទជាអក្សរទ្រេត
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

สิบสองปันนา


សិបសងប៉័ននា ន.
ប្រភព: km.wiktionary.orgទំព័រ:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10