វចនានុក្រម.com

នៅ វចនានុក្រម.com អ្នកអាចស្វែងរកនៅក្នុងរាប់ពាន់វចនានុក្រមនៅពេលដំណាលគ្នា។ អត្ថន័យរាប់ពាន់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្វែងរករបស់យើងត្រូវបានបន្ថែមដោយមនុស្សដូចជាអ្នក។ ពាក្យនិងអត្ថន័យទាំងអស់ត្រូវបានស្វាគមន៍។ អត្ថន័យទាំងនេះអាចជាឈ្មោះ ពាក្យលំបាក​​​​ ពាក្យភាសាបរទេស ឬពាក្យដែលអ្នកបានបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯង។ សូមជួយធ្វើឱ្យយើងនិងអ្នកផ្សេងទៀតសប្បាយរីករាយនិងបន្ថែមពាក្យមួយ! បន្ថែមអត្ថន័យ.


ស្វែងរកនៅក្នុង41.493អត្ថន័យ។អត្ថន័យថ្មីបំផុត

0   0

နတ်သျှင်နောင်


នត៑ហ្ស្យង៑នោង៑
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Hsinbyushin Medaw


ឆង៑ផ្រូហ្រង៑ម៑តៅ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ဆင်ဖြူရှင် မယ်တော်


ឆង៑ផ្រូហ្រង៑ម៑តៅ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Nawaday


នវេទះ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ရတု


រតុ ន.
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

သိန်းခို


សែនខិុ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

စလေငခွေး


ចលេងខ្វេះ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ဖေမောင်တင်


ផេមោង៑តង៑
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

သမ္မတ


សម្មត
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ကနောင်မင်းသား


ករោង៑មង៑ះសាះ, ក្រុងមង៑ះសាះ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Dutiya Maha Yazawindawgyi


ទុតិយមហារាជវង្សតៅក្រៃ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Hmannan Maha Yazawindawgyi


ហ្មន៑នន៑ះមហារាជវង្សតៅក្រៃ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

မှန်နန်း မဟာ ရာဇဝင်တော်ကြီး


ហ្មន៑នន៑ះមហារាជវង្សតៅក្រៃ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

အပယ်ခံ ရာဇဝင်


អបយ៑ខំរាជវង្ស
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Maha Yazawin Thit


មហារាជវង្សសច៑
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

မဟာ ရာဇဝင် သစ်


មហារាជវង្សសច៑
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Bodawpaya


ភិុះតៅព្រះ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

She-haung Myanma Kyauksa Mya


ហ្រេះហោង៑ះម្រន៑មាក្យោក៑ខាម្យាះ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ရှေးဟောင်း မြန်မာ ကျောက်စာများ


ហ្រេះហោង៑ះម្រន៑មាក្យោក៑ខាម្យាះ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ရာဇဝင် ကျော်


រាជវង្សក្យៅ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Yazawin Kyaw


រាជវង្សក្យៅ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ဇာတာတော်ပုံ ရာဇဝင်


ជាតាតៅបុំរាជវង្ស
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Zatadawbon Yazawin


ជាតាតៅបុំរាជវង្ស
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ရာဇဝင်


រាជវង្ស
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

မြန်မာ ရာဇဝင် ကျမ်းများ


ម្រន៑មារាជវង្សក្យម៑ះម្យាះ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Alaungpaya Ayedawbon


អលោង៑ះព្រះអរេះតៅបុំ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

အလောင်း မင်းတရားကြီး အရေးတော်ပုံ


អលោង៑ះមង៑ះរាះក្រៃអរេះតៅបុំ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ညောင်ရမ်း မင်းတရား အရေးတော်ပုံ


ញោង៑រម៑ះមង៑ះតរាះអរេះតៅបុំ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ဓညဝတီ အရေးတော်ပုံ


ធញវតីអរេះតៅបុំ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Dhanyawaddy Ayedawbon


ធញវតីអរេះតៅបុំ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

កៅអីសាឡុង


កៅអី
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

démarreur


ដេមរ៉ឺ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร


យិងល័ក្សណ៍ ជិនវ័ត្រ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ


អភិសិទ្ធិ៍ វេជ្ជាជីវៈ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

zh/data/st


local export = {} export.st = { ["万"] = "萬", ["与"] = "與", ["丑"] = "醜", ["专"] = "專", ["业&quo [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

zh/data/ts


local export = {} export.ts = { ["「"] = "“", ["」"] = "”", ["『"] = "‘", ["』"] = "’", ["丟&quo [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

zh/data/cmn-hom


local export = {} export.list = { ["āidào"] = { "哀悼", "挨到" }, ["àidíshēng"] = { "愛迪生", "艾狄生", "艾迪生&qu [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

zh


\n' .. etym .. '\n\n') end if #etyms > 0 then text = text = end text = end text = ) .. '\n') text = if is_erhua then text = text .. '# ' else text = and def[1] or "& [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

cmn-pron


local export = {} local gsub = mw.ustring.gsub local len = mw.ustring.len local match = mw.ustring.match local sub = mw.ustring.sub local split = mw.text.split local m_zh = require local _m_zh_data [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ltc-pron/predict


local export = {} local palatalisation_inducing = { [2] = true, [4] = true, [7] = true, [8] = true, [9] = true, [10] = true, [11] = true, [13] = true, [15] = true, [17] = true, [19] = true [..]
ប្រភព: km.wiktionary.orgទំព័រ:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10