វចនានុក្រម.com

នៅ វចនានុក្រម.com អ្នកអាចស្វែងរកនៅក្នុងរាប់ពាន់វចនានុក្រមនៅពេលដំណាលគ្នា។ អត្ថន័យរាប់ពាន់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្វែងរករបស់យើងត្រូវបានបន្ថែមដោយមនុស្សដូចជាអ្នក។ ពាក្យនិងអត្ថន័យទាំងអស់ត្រូវបានស្វាគមន៍។ អត្ថន័យទាំងនេះអាចជាឈ្មោះ ពាក្យលំបាក​​​​ ពាក្យភាសាបរទេស ឬពាក្យដែលអ្នកបានបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯង។ សូមជួយធ្វើឱ្យយើងនិងអ្នកផ្សេងទៀតសប្បាយរីករាយនិងបន្ថែមពាក្យមួយ! បន្ថែមអត្ថន័យ.


ស្វែងរកនៅក្នុង41.493អត្ថន័យ។អត្ថន័យថ្មីបំផុត

0   0

ltc-pron


local export = {} local m_ltc_predict = require local m_cmn_pron = require local init_type = { ["幫"] = 1, ["帮"] = 1, ["非"] = 1, ["滂"] = 2, ["敷& [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

RFV


-->||Appendix|Reconstruction|Transwiki|}||skip-}}=<!-- -->}-}"><!-- -->A user has added this to requests for verification <!-- -->}|giving the reason: "}&q [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

កណ្ដក់ចិត្ត


ខ្មែរ និរុត្តិសាស្ត្រ មកពីពាក្យ កណ្ដក់ + ចិត្ត។ គុណនាម # ដែលអន់ចិត្ត, អន់ច [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

th-initialism


-->
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

development region


ពិកាសក្សេត្រ។
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

กก


=សៀម== ការបញ្ចេញសំឡេង នាម # កក់។ # ឫស។ តំណក្រៅ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

เสียงอ่านแบบไทย


សៀងអានបែបទៃយ, សៀងអានបែបថៃ, សំឡេងអានបែបថៃ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

คำ


=សៀម== ការបញ្ចេញសំឡេង និរុត្តិសាស្ត្រ១ From . Cognate with , . =នាម= # ពាក្យ, សព្ទ។ បច្ចេ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

การออกเสียง


សៀម និរុត្តិសាស្ត្រ មកពីពាក្យ การออก + เสียง ។ នាម #ការបញ្ចេញសំឡេង។ ចំណាត [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Halcyon smyrnensis


កដបទ្រូងស
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

white-throated kingfisher


កដបទ្រូងស
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

pied kingfisher


កដបខ្មៅស
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Ceryle rudis


កដបខ្មៅស
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

crasis


ស្រៈសង្ខេប
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Föhr-Amrum


ផ្វូហ្រអាម្រុំ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

North Frisian


ភ្វ្រីស្កខាងជើង
ប្រភព: km.wiktionary.org

2   0

homophones


local export = {} local m_links = require function export.show local args = frame:getParent().args local lang = args["lang"]; if lang == "" then lang = nil end if not lang t [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Assyrian Neo-Aramaic


នវអរ៉ម់អាស្ស៊ីរី
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Yuan


យួន រឺ យ្វន, យវន
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

same


អង់គ្លេស #ភាពដូចគ្នា, សមភាព ន. #ដូចគ្នា គុ.
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

character list


local export = {} local m_unicode = require local m_uni_alias = mw.loadData function export.show_header local block_name = frame.args.block local names, i = {} for j, name in m_unicode.enum_bloc [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

character info/new/documentation


his template shows an infobox with Unicode character information. Parameters : Specifies the script code. The code is used to get the script category and apply the CSS class. : Suppresses putting t [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Unicode data/control


local Cc, Cf, Cs, Co, Cn = "control", "format", "surrogate", "private-use", "មិនទាន់ចែង" local Zs, Zl, Zp = "space-separato [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Unicode data/aliases


local correction, control, alternate, figment, abbreviation = "correction", "control", "alternate", "figment", "abbreviation" return { [0x000000] [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

character info


local m_unicode = require local m_uni_aliases = mw.loadData local m_scripts = require local export = {} local dingbat_scripts = { ["Zsym"] = true; ["Zmth"] = true; ["Zyyy [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

list:Gregorian calendar months/km


list=<!-- --> <!-- --> <!-- --> <!-- --> <!-- --> <!-- --> <!-- --> <!-- --> <!-- --> <!-- --> <!-- --> <!-- --><!-- -->}} [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

circa


c. }}|&#32;}}},
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ก.ก.


សៀម ការបញ្ចេញសំឡេង និរុត្តិសាស្ត្រ មកពីការបំព្រួញយកអក្សរដើមពាក្យ กรรม [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0


=សៀម== ការបញ្ចេញសំឡេង នាម # ក.។ # កិ.។
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0


បាលី ទំរង់ឆ្លាស់ និរុត្តិសាស្ត្រ មកពីវេទ ។ សព្វនាម # '''' នរណា។ ផ្នត់ចុង # [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

โกหก


កុហក
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

น้องสาว


ប្អូនស្រី
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Penobscot


ប៉េណូបស្កុត
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Pawnee


ប៉ៅនី
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

O'odham


អូអូដ្ហាម
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

เผื่อ


ដើម្បី
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

คือ


គឺ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

พยายาม


ព្យាយាម
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

จับ


ចាប់
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

สำแดง


សម្ដែង
ប្រភព: km.wiktionary.orgទំព័រ:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10