វចនានុក្រម.com

នៅ វចនានុក្រម.com អ្នកអាចស្វែងរកនៅក្នុងរាប់ពាន់វចនានុក្រមនៅពេលដំណាលគ្នា។ អត្ថន័យរាប់ពាន់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្វែងរករបស់យើងត្រូវបានបន្ថែមដោយមនុស្សដូចជាអ្នក។ ពាក្យនិងអត្ថន័យទាំងអស់ត្រូវបានស្វាគមន៍។ អត្ថន័យទាំងនេះអាចជាឈ្មោះ ពាក្យលំបាក​​​​ ពាក្យភាសាបរទេស ឬពាក្យដែលអ្នកបានបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯង។ សូមជួយធ្វើឱ្យយើងនិងអ្នកផ្សេងទៀតសប្បាយរីករាយនិងបន្ថែមពាក្យមួយ! បន្ថែមអត្ថន័យ.


ស្វែងរកនៅក្នុង41.493អត្ថន័យ។អត្ថន័យថ្មីបំផុត

0   0

แสดง


ស្ដែង
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ไม่


មិន
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

different


អង់គ្លេស គុណនាម #ខុសគ្នា, ផ្សេងគ្នា, ដោយឡែក
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

distinctive


អង់គ្លេស គុណនាម #ដោយឡែក, ផ្សេង
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

so-called


អង់គ្លេស គុណនាម #គេគិតថា, គេរាប់ថា, គេហៅថា, គេចាត់ទុកថា
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

development


អង់គ្លេស នាម #ការចេញពន្លក, ការលូតលាស់ #ការវិវត្ត, វិវត្តន៍, ការអភិវឌ្ឍ, អភិ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

stage


អង់គ្លេស នាម #ដំណាក់កាល, #ឆាកល្ខោន, ឆាក
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

categorisation


អង់គ្លេស នាម #ចំណាត់ការ #ចំណាត់ក្រុម, ចំណាត់ពួក, ចំណាត់ថ្នាក់
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

loose


អង់គ្លេស គុណនាម #មិនតឹងរឹង, ធូររលុង
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

significant


អង់គ្លេស គុណនាម #សំខាន់, ជាក់លាក់, ច្បាស់លាស់, ចំៗ #ជាច្រើន
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Northern Paiute


អង់គ្លេស នាមអសាធារណ៍ #ផៃយូតខាងជើង
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Mru


អង់គ្លេស នាមអសាធារណ៍ #ម៉្រូ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Montana Salish


អង់គ្លេស នាមអសាធារណ៍ #ម៉ុន្តាណាស៊្លីឝ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Mohegan-Pequot


អង់គ្លេស នាមអសាធារណ៍ #ម៉ូហេហ្កេនប៉េខ្វូត
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Mohawk


អង់គ្លេស នាមអសាធារណ៍ #ម៉ូហាខ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Mingo


អង់គ្លេស នាមអសាធារណ៍ #មីង្គោ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Mi'kmaq


អង់គ្លេស នាមអសាធារណ៍ #មីខ្មាខ់
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Menominee


អង់គ្លេស នាមអសាធារណ៍ #មីណូមីនី
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Massachusett


អង់គ្លេស នាមអសាធារណ៍ #ម៉ាសាឈូសេត
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Malecite-Passamaquoddy


អង់គ្លេស នាមអសាធារណ៍ #ម៉ាឡេស៊ីតេប៉ាស្សាម៉ាខ្វូឌ្ឌី
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Jawi


អង់គ្លេស នាមអសាធារណ៍ #ចាវី
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Rumi


អង់គ្លេស នាមអសាធារណ៍ #រូមី
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Mahican


អង់គ្លេស នាមអសាធារណ៍ #ម៉ូហេហ្កេន
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Ladino


អង់គ្លេស នាមអសាធារណ៍ #ឡាឌីណូ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Koasati


អង់គ្លេស នាមអសាធារណ៍ #កូសាទី
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Klamath-Modoc


អង់គ្លេស នាមអសាធារណ៍ #ក្លាម៉ាតម៉ូដុក
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Ingrian


អង់គ្លេស នាមអសាធារណ៍ #អ៊ីង្គ្រៀ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Hopi


អង់គ្លេស នាមអសាធារណ៍ #ហូពី
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

calque


សព្ទត្រាប់ន័យ #សព្ទត្រាប់សព្ទ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

វណ្ណៈ


វណ្ណ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

សុខៈ


សុខ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ពលៈ


ពល
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

សារៈប្រយោជន៍


កុំសរសេរថា សារប្រយោជន៍
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

សារៈសំខាន់


ខ្លឹមសារសំខាន់
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

carnivore


មំសាសី
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

dhole


ឆ្កែព្រៃអាស៊ី
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

entrepôt


អង់គ្លេស នាម #អន្តរៈផែ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

hill minority


អង់គ្លេស នាម #ជនជាតិភាគតិចតាមព្រៃភ្នំ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

coexist


អង់គ្លេស កិរិយាសព្ទ #មានវត្តមានរួមគ្នា, មានសហាត្ថិភាព, មានអត្ថិភាពរួមគ្ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

linguistically distinct


អង់គ្លេស គុណកិរិយា #ភាសាដោយឡែក, ភាសាប្លែកគ្នា, ភាសាផ្សេងគ្នា, ភាសាខុសគ្ន [..]
ប្រភព: km.wiktionary.orgទំព័រ:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10