វចនានុក្រម.com

នៅ វចនានុក្រម.com អ្នកអាចស្វែងរកនៅក្នុងរាប់ពាន់វចនានុក្រមនៅពេលដំណាលគ្នា។ អត្ថន័យរាប់ពាន់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្វែងរករបស់យើងត្រូវបានបន្ថែមដោយមនុស្សដូចជាអ្នក។ ពាក្យនិងអត្ថន័យទាំងអស់ត្រូវបានស្វាគមន៍។ អត្ថន័យទាំងនេះអាចជាឈ្មោះ ពាក្យលំបាក​​​​ ពាក្យភាសាបរទេស ឬពាក្យដែលអ្នកបានបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯង។ សូមជួយធ្វើឱ្យយើងនិងអ្នកផ្សេងទៀតសប្បាយរីករាយនិងបន្ថែមពាក្យមួយ! បន្ថែមអត្ថន័យ.


ស្វែងរកនៅក្នុង41.493អត្ថន័យ។អត្ថន័យថ្មីបំផុត

0   0

Karenni


អង់គ្លេស នាម #ករង៑ក្រហម
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Palaung


អង់គ្លេស នាម #បលោង៑
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Wa


អង់គ្លេស នាម #វ។
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

zone


អង់គ្លេស នាម #ភូមិភាគ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

fringe


អង់គ្លេស នាម #ជាយ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

occupy


អង់គ្លេស កិរិយាសព្ទ #កាន់កាប់
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

dry


អង់គ្លេស គុណនាម #រាំងស្ងួត, ស្ងួត, គ្មានទឹក #ក្រៀមក្រំ #ស្វិត, រួញក្រញ៉ង់
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

settle in


អង់គ្លេស កិរិយាសព្ទ #នាំមកនៅ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

as far away as


អង់គ្លេស គុណនាម #ឆ្ងាយសែនឆ្ងាយ, ឆ្ងាយមហាឆ្ងាយ។
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

conquered


អង់គ្លេស គុណនាម #សញ្ជ័យ, សញ្ជ័យបាន
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

deportee


អង់គ្លេស នាម #អ្នកត្រូវគេកៀរ, អ្នកគេកៀរ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

settle


អង់គ្លេស កិរិយាសព្ទ #តាំងលំនៅ #រស់នៅ #ទូទាត់
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

พวง


មកពីខ្មែរ ពួង
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ฝูง


មកពីពាក្យ ពួង
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

สนิท


ស្និទ្ធ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ขอ


=សៀម== និរុត្តិសាស្ត្រ មកពី ។ ការបញ្ចេញសំឡេង កិរិយាសព្ទ #សុំ, សូម។ #: =បច្ចេ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

port


អង់គ្លេស នាម #កំពង់ផែ, ផែ។
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

etc


អង់គ្លេស គុណកិរិយា #។ល។
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Jew


អង់គ្លេស នាម #ជ្វីប
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

host


អង់គ្លេស នាម #ចំនួនច្រើន, ភាគច្រើន និរុត្តិសាស្ត្រ២ កិរិយាសព្ទ #ស្វាគម,ទ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

as well as


អង់គ្លេស និរុត្តិសាស្ត្រ មកពីពាំក្យ as + well + as។ គុណកិរិយា #ដូចគ្នាទៅនឹង #ដូចគ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Karen


អង់គ្លេស នាម #ករង៑, ការ៉ែន។
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

number


អង់គ្លេស នាម # ចំនួន។ #លេខ។ #ចំនួន, មួយចំនួន។
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

sizeable


អង់គ្លេស គុណនាម #ច្រើនបង្គួរ, ច្រើនល្មម, ច្រើនគួរសម, ច្រើនសមគួរ។
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

predominantly


អង់គ្លេស គុណកិរិយា #លើសលប់, លប់លើ, ច្រើនលើសលប់, ច្រើនក្រាស់ក្រែល
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Mon-speaking


អង់គ្លេស គុណនាម #និយាយភាសាមន, និយាយមន
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

smaller


អង់គ្លេស គុណនាម #តូចជាង #តិចតួច #តូចតាច #តូចៗ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

several


អង់គ្លេស គុណនាម #ច្រើន, ភាគច្រើន។ #ច្រើនលើក, ច្រើនគ្រា, ច្រើនដង
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

minority


អង់គ្លេស គុណនាម #ភាគតិច នាម #ជនជាតិភាគតិច, ក្រុមជនជាតិភាគតិច
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

politico-ethnicity


អង់គ្លេស នាម #ក្រុមនយោបាយជាតិពន្ធុ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

alongside


អង់គ្លេស គុណកិរិយា #ព្រមគ្នានឹង, ដំណាលគ្នា។ #រួមផ្សំ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ស្រដៀង


ប្រហាក់​ប្រហែល​គ្នា, ដូច, ដូច​គ្នា, ហាក់​ដូច, ពាក្យ​នេះ​ច្រើន​ប្រើ​ជា​មួ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

kjh-translit


local export = {} local tt = { ["А"]='A', ["а"]='a', ["Б"]='B', ["б"]='b', ["В"]='V', ["в"]='v', ["Г"]='G', ["г&quo [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

kv-translit


local export = {} local tab = { ["А"]="A", ["Б"]="B", ["В"]="V", ["Г"]="G", ["Д"]="D", [" [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

វុត្ថា


នាមនិងត្រកូល
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ឃុត


ត្រកូល
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

សេរីរដ្ឋា


ឈ្មោះ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

រឹទ្ធ


ឈ្មោះនិងត្រកូល មកពីពាក្យ ឫទ្ធ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

រិទ្ធិ


នាមនិងត្រកូល មកពីពាក្យ ឫទ្ធិ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

រិទ្ធ


ឈ្មោះនិងត្រកូល មកពីពាក្យ ឫទ្ធ
ប្រភព: km.wiktionary.orgទំព័រ:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10