វចនានុក្រម.com

នៅ វចនានុក្រម.com អ្នកអាចស្វែងរកនៅក្នុងរាប់ពាន់វចនានុក្រមនៅពេលដំណាលគ្នា។ អត្ថន័យរាប់ពាន់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្វែងរករបស់យើងត្រូវបានបន្ថែមដោយមនុស្សដូចជាអ្នក។ ពាក្យនិងអត្ថន័យទាំងអស់ត្រូវបានស្វាគមន៍។ អត្ថន័យទាំងនេះអាចជាឈ្មោះ ពាក្យលំបាក​​​​ ពាក្យភាសាបរទេស ឬពាក្យដែលអ្នកបានបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯង។ សូមជួយធ្វើឱ្យយើងនិងអ្នកផ្សេងទៀតសប្បាយរីករាយនិងបន្ថែមពាក្យមួយ! បន្ថែមអត្ថន័យ.


ស្វែងរកនៅក្នុង41.493អត្ថន័យ។អត្ថន័យថ្មីបំផុត

0   0

ដារ៉ា


ឈ្មោះនិងត្រកូល មកពីពាក្យ តារា
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ដារា


ឈ្មោះ និងត្រកូល មកពីពាក្យ តារា
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ប៊ុនអេង


ឈ្មោះខ្ចីពីចិន
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ច្រឹក


នាមត្រកូល ឈ្មោះ
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

កញ្ចុកបត្តសត្វ


សូមដាក់សំឡេង។ កញ្ចុកបត្តសត្វ|thumb|right ខ្មែរ ការបញ្ចេញសំឡេង និរុត្តិសាស្ត្ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Dynastinae


កញ្ចែ rhinoceros beetles horn beetles
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

កំពូលអាចម៍


dung beetle English thumb|A dung beetle rolling a ball of dung with its hind legs Pronunciation Noun # A type of rolling dung into balls for use as food or as brooding chambers. #* |year=1990|p [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Pseudobagarius filifer


អង់គ្លេស និរុត្តិសាស្ត្រ មកពីពាក្យ Pseudobagarius + filifer។ នាម #កញ្ចុះអង្កាមសមួយប្រភ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Pseudobagarius subtilis


អង់គ្លេស និរុត្តិសាស្ត្រ មកពីពាក្យ Pseudobagarius + subtilis។ នាម #កញ្ចុះអង្កាមសមួយប្រភ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

កញ្ចុះអង្កាមភ្នំខ្មៅ


ខ្មែរ និរុត្តិសាស្ត្រ មកពីពាក្យ កញ្ចុះអង្កាម + ភ្នំ + ខ្មៅ។ នាម #កញ្ចុះភ្ន [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

កញ្ចុះអង្កាមភ្នំលឿង


ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:លុបចោល
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

កញ្ចុះអង្កាមភ្នំ


ខ្មែរ និរុត្តិសាស្ត្រ មកពីពាក្យ កញ្ចុះអង្កាម + ភ្នំ។ នាម #កញ្ចុះភ្នំអង្ក [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Pseudobagarius leucorhynchus


អង់គ្លេស មកពីពាក្យ Pseudobagarius + leucorhynchus។ នាម #កញ្ចុះភ្នំអង្កាមខ្មៅ។ =ន័យដូច=
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Pseudobagarius similis


អង់គ្លេស និរុត្តិសាស្ត្រ មកពីពាក្យ Pseudobagarius + similis។ នាម #កញ្ចុះអង្កាមតឿ។
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Pseudobagarius inermis


អង់គ្លេស និរុត្តិសាស្ត្រ មកពីពាក្យ Pseudobagarius + inermis។ នាម #កញ្ចុះអង្កាមខ្មៅមួយប [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Akysis hendricksoni


អង់គ្លេស និរុត្តិសាស្ត្រ មកពីពាក្យ Akysis + hendricksoni។ នាម #កញ្ចុះអង្កាមខ្មៅមួយប្ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Mystus gulio


អង់គ្លេស និរុត្តិសាស្ត្រ មកពីពាក្យ Mystus + gulio។ នាម #កញ្ចុះមូល។ =ន័យដូច=
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Ambassis vachellii


អង់គ្លេស មកពីពាក្យ Ambassis + vachellii។ នាម #កញ្ចាញ់ច្រាសលឿង។
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Ambassis kopsii


អង់គ្លេស និរុត្តិសាស្ត្រ មកពីពាក្យ Ambassis + kopsii។ នាម #កញ្ចាញ់ច្រាសព្រុយខ្មៅ។
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Parambassis apogonoides


អង់គ្លេស មកពីពាក្យ Parambassis + apogonoides។ នាម #កញ្ចាញ់ច្រាសធំ។
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Parambassis siamensis


អង់គ្លេស មកពីពាក្យ Parambassis + siamensis។ នាម #កញ្ចាញ់ច្រាសតូច។
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Heterobagrus bocourti


អង់គ្លេស និរុត្តសាស្ត្រ មកពី Heterobagrus + bocourti។ នាម # កញ្ចុះក្ដោង។ =ន័យដូច= មើលពាក [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

cheesy


អន់ថោក
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Ompok urbaini


តែីតែឱន Ompok urbaini
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Micronema cheveyi


តែីកំផ្ៀវស្ឹង Micronema cheveyi
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Micronema bleekeri


តែីកែស Micronema bleekeri
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Micronema apogon


តែីកែសជមែ Micronema apogon
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Kryptopterus schilbeides


តែីកំផ្ៀវស Kryptopterus schilbeides
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Kryptopterus cheveyi


តែីកំផ្ៀវ Kryptopterus cheveyi
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Kryptopterus micronema


តែីកែសបែក់ Kryptopterus micronema
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Kryptopterus limpok


តែីកំផ្ៀវ Kryptopterus limpok Long-barbel sheatfish
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Kryptopterus geminus


តែីកំផ្ៀវខ្ញ់ Kryptopterus geminus
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Hemisilurus mekongensis


តែីកែសកណ្ុរ Hemisilurus mekongensis
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Clupisoma sinensis


តែីឈ្តបែក់លឿង Clupisoma sinensis
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Plotosus canius


តែីអណ្ែងកុយ/តែីអណ្ែងទន្ែ Plotosus canius Gray eel-catfish
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Pteropangasius micronemus


ីឈ្តដូង Pteropangasius micronemus
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Pseudolais pleurotaenia


តែីឈ្តក្រ Pseudolais pleurotaenia
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Pangasius sanitwongsei


តែីពពែុយ Pangasius sanitwongsei Giant pangasius
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Pangasius polyuranodon


តែីឈ្តស្ើកន្ុយ Pangasius polyuranodon
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Pangasius mekongensis


ីបែកែបី Pangasius mekongensis
ប្រភព: km.wiktionary.orgទំព័រ:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10