# ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និយមន័យ កម្មផល ការ ចុះ
1 choukhmer.wordpress.com 12 2 10 7
2 pim_km 0 0 0 0
3 Sao leurt 0 0 0 0
4 thachsang 0 0 0 0