អត្ថន័យ គន់
គន់​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យគន់ទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃគន់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

គន់


កន្លែង​លើ​ខ្នង​ដំរី ត្រង់​ខាង​ក្រោយ​កូប ឬ រយាង ។ កំណាត់​ឈើ​ចង​ត​គ្នា​ដោយ​ខ្សែ, ដោយ​វល្លិ​សម្រាប់​អូស​បង្អើល​ត្រី ឲ្យ​ផ្អើល​ដើម្បី​នឹង​ឲ្យ​អ្នក​កាន់​អង្រុត​រុត, ក្រុង​ត្រី ។ ដែល​មក​ជួប​ប្រទះ​នៅ​ពេល [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

គន់


រក​មើល; តែ​កម្រ​និយាយ​ដាច់​តែ​ឯង ច្រើន​និយាយ​ថា គយគន់ ឬ គន់​មើល
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< គន្ធ គន់គូរ >>