អត្ថន័យ គន្ធ
គន្ធ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ គន្ធ ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃគន្ធខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

គន្ធ


គន់-ធ សំ. បា. ក្លិន; គ្រឿង​ក្រអូប ។ បើ​រៀង​ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ដើម​សព្ទ​ដទៃ អ. ថ. គ័ន-ធៈ, ដូច​ជា គន្ធ​ជាត ក្លិន; គ្រឿង​ក្រអូប ។ គន្ធ​ពាណិជ ឬ គន្ធ​វាណិជ អ្នក​លក់​គ្រឿង​ក្រអូប, អ្នក​លក់​ទឹក​អប់ ឬ ប្រេ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< កន្ធីង គន់ >>