អត្ថន័យ គំរោងអាជីវកម្ម
គំរោងអាជីវកម្ម​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ គំរោងអាជីវកម្ម ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃគំរោងអាជីវកម្មខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

3   1

គំរោងអាជីវកម្ម


មូលនិធិជាតិបន្ថយភាពក្រីក្រ វគ្គ ចិញ្ចឹមនិងចាក់វ៉ាក់សាំងមាន់
ឈុនលី - 17 កុម្ភៈ, 2020

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃគំរោងអាជីវកម្ម
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< ហិរញ្ញវត្ថុ ការធ្វើតេស្តផ្ទាល់ >>