អត្ថន័យ ចតុប្បាទ
ចតុប្បាទ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ ចតុប្បាទ ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃចតុប្បាទខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

6 Thumbs up   0 Thumbs down

ចតុប្បាទ


ចៈ តុប-បាត បា. ដែល​មាន​ជើង ៤; សត្វ​ជើង ៤ : ពួក​សត្វ​ចតុប្បាទ ។
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< នាមផ្សំខ្មែរ ចត់ >>