អត្ថន័យ តិណាសី
តិណាសី​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ តិណាសី ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃតិណាសីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

12   0

តិណាសី


herbivore សត្វស៊ីស្មៅនិង/ឬរុក្ខជាតិជាអាហារ។ ឧ.គោ ក្របី ពពែ ចៀម សេះ...ជាតិណាសី។
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃតិណាសី
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< បរាសិតក្នុង បាណាកាសី >>