អត្ថន័យ ទុំ
ទុំ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យទុំទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃទុំខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

ទុំ


ទីទៃ​ពី​ខ្ចី​ពី​ចាស់ គឺ​ដែល​ដល់​កំណត់​ជិត​ជ្រុះ​ពី​មែក, ពី​ទង : ស្លឹក​ឈើ​ទុំ, ផ្លែ​ឈើ​ទុំ ។ រោគ​ដែល​ដល់​កំណត់​នឹង​បែក​នឹង​ធ្លាយ ឬ​រោគ​ដែល​កើត​យូរ​ទាំង​ជ្រុល​ណាស់​ហើយ ក៏​ហៅ ទុំ ដែរ : បូស​ទុំ, ឫស​ដូង​បា [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ទុំ


ទ្រី
- 15 កញ្ញា 2017




<< ទុំទាវ ប្រភេទ: សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី >>