អត្ថន័យ នាមផ្សំ
នាមផ្សំ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ នាមផ្សំ ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃនាមផ្សំខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

4   1

នាមផ្សំ


ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ភាសាខ្មែរ
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃនាមផ្សំ
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< ចតុប្បារិសុទ្ធិសីល នាមផ្សំខ្មែរ >>