អត្ថន័យ ប្រវត្តិហ្វេសប៊ុក
ប្រវត្តិហ្វេសប៊ុក​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ ប្រវត្តិហ្វេសប៊ុក ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃប្រវត្តិហ្វេសប៊ុកខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

3   2

ប្រវត្តិហ្វេសប៊ុក


សិទ្ធិសេរីភាពឯកជនក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម face book
Kun dalin - 11 កញ្ញា, 2019

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃប្រវត្តិហ្វេសប៊ុក
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< ប្រវត្តិដើមស្វាយ ប្រវត្តិខេត្តកែប >>