អត្ថន័យ ផ្នត់ដើម
ផ្នត់ដើម​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ ផ្នត់ដើម ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃផ្នត់ដើមខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

85 Thumbs up   17 Thumbs down

ផ្នត់ដើម


បុព្វបទ, prefix, préfixe អព្ភាបទឬផ្នត់មួយបែប ដែលគេដាក់នៅខាងដើមពាក្យ ដើម្បីបង្កើតពាក្យកម្លាយ, ឧទាហរណ៍: -ក្នុងភាសាខ្មែរ: -ក្នុងភាសាបារាំង: [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< ផ្នត់ចុង ផ្នត់ជែក >>