អត្ថន័យ ពាក្យគោល
ពាក្យគោល​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ ពាក្យគោល ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃពាក្យគោលខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ពាក្យគោល


ពាក្យស្នូល, basic word, lexème de base ពាក្យទោលដែលប្រើជាបង្អែកសម្រាប់បង្កើតពាក្យកម្លាយឬពាក្យផ្សំ/ពាក្យសមាស។ - ឧទាហរណ៍សម្រាប់ពាក្យកម្លាយ : ដូចមានក្នុងការពន្យល់អំពី ពាក្យឫស។ - ឧទាហរណ៍សម្រាប់ពាក្យផ្សំ/ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< ពាក្យក្លាយ ពាក្យទោល >>