អត្ថន័យ ពាក្យឫស
ពាក្យឫស​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ3អត្ថន័យនៃពាក្យពាក្យឫសទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃពាក្យឫសខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

16   1

ពាក្យឫស


ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម > ប្រភពពាក្យ > ពាក្យឫស ពាក្យឫស
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

11   4

ពាក្យឫស


root word, mot racine ពាក្យទោលដែលអាចទទួលវិធីកម្លាយ, ឧទាហរណ៍: -ក្នុងភាសាខ្មែរ: -ក្នុងភ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

3

2   1

ពាក្យឫស


ខ្ញុំចង់ដឹងពីពាក្យឫសនៃភាសាពីរផ្សេងគ្នា
kong sreykeo - 11 កញ្ញា, 2019

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃពាក្យឫស
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< ពាក្យទោល ផ្នត់ចុង >>