អត្ថន័យ ពាក្យឫស
ពាក្យឫស​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ6អត្ថន័យនៃពាក្យពាក្យឫសទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃពាក្យឫសខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

495   41

ពាក្យឫស


ពាក្យឫសនិងពាក្យក្លាយខុសគ្នាត្រង់ណា?
អនាមិក - 7 កក្កដា, 2020

2

116   14

ពាក្យឫស


ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម > ប្រភពពាក្យ > ពាក្យឫស ពាក្យឫស
ប្រភព: km.wiktionary.org

3

102   10

ពាក្យឫស


ពាក្យឫសនិងពាក្យក្លាយខុសគ្នាត្រង់ណា
Chhai saroeun - 12 សីហា, 2020

4

82   5

ពាក្យឫស


ពាក្យឫសនិងពាក្យក្លាយខុសគ្នាត្រង់ណា?
ឡេង - 28 កញ្ញា, 2020

5

70   9

ពាក្យឫស


ខ្ញុំចង់ដឹងពីពាក្យឫសនៃភាសាពីរផ្សេងគ្នា
kong sreykeo - 11 កញ្ញា, 2019

6

63   9

ពាក្យឫស


root word, mot racine ពាក្យទោលដែលអាចទទួលវិធីកម្លាយ, ឧទាហរណ៍: -ក្នុងភាសាខ្មែរ: -ក្នុងភាសាបារាំង: [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃពាក្យឫស
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< ពាក្យទោល ផ្នត់ចុង >>