<< ឋានន្តរសក្ដិរាជវង្សនិងអភិជន កិរិយាតំកល់ចិត្តក្នុងសីល >>