អត្ថន័យ មោទនភាព ជា ខ្មែរ
មោទនភាព ជា ខ្មែរ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ មោទនភាព ជា ខ្មែរ ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃមោទនភាព ជា ខ្មែរខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

12 Thumbs up   0 Thumbs down

មោទនភាព ជា ខ្មែរ


ខ្ញុំស្រឡាញ់និងមានមោទនះភាពដែលបានកេីតមកជាកូនខ្មែរ
Oudom - 12 សីហា 2020
<< ផលិតកម្ម រ៉ក់ សម្រែក បេះដូង >>