អត្ថន័យ រង្វង់
រង្វង់​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ3អត្ថន័យនៃពាក្យរង្វង់ទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃរង្វង់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

63   6

រង្វង់


រង្វង់ គឺជាខ្សែកោងបិទជិតដែលចម្ងាយពីគ្រប់ចំណុចស្មើចំណុចនឹងមួយ ចំណុចនោះហៅថាផ្ចិតនៃរង្វង់។
KromKo - 21 កញ្ញា, 2020

2

40   1

រង្វង់


រង្វង់ជាខ្សែកោងបិទជិតមានចំណុចកណ្ដាលជាផ្ចិត
SAK SAK KAKADA - 17 កុម្ភៈ, 2020

3

17   0

រង្វង់


ទី​ឱកាស​ក្នុង​វង់​មូល : រង្វង់​មាត់​ល្អី ។ # សំណុំនៃចំណុចនៅក្នុងប្លង់មួយ ដែលមានចម្ងាយថេរពីចំណុចនឹងមួយនៃប្លង់នោះ។ circle, cercle [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃរង្វង់
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< ស្ថិតិវិគីភីឌា Circle center a b radius r.png >>