អត្ថន័យ រុក្ខៈរំពា
រុក្ខៈរំពា​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ រុក្ខៈរំពា ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃរុក្ខៈរំពាខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0   0

រុក្ខៈរំពា


carnivorous plants, plante carnivore រុក្ខជាតិដែលចាប់សត្វជាអាហារ។ ឧ.រុក្ខជាតិបំពង់ស្រមោច ជារុក្ខរំពា។ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃរុក្ខៈរំពា
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< សត្វរំពា បរាសិតក្នុង >>