អត្ថន័យ លក្ខណៈអន្តរជាតិ
លក្ខណៈអន្តរជាតិ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ លក្ខណៈអន្តរជាតិ ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃលក្ខណៈអន្តរជាតិខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

1   0

លក្ខណៈអន្តរជាតិ


international character, caractère international លក្ខណៈអក្សរសិល្ប៍មួយប្រភេទដែលតាមរយៈនោះ អ្នកនិពន្ធបង្ហាញពីតម្លៃសកលនៃស្នាដៃនិពន្ធណាមួយ។ ឧ.: -នៅក្នុងរឿង Romeo and Juliet របស់អ្នកនិពន្ធ Shakespeare។ - នៅ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃលក្ខណៈអន្តរជាតិ
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< លក្ខណៈជាតិ លក្ខណៈវណ្ណៈ >>