អត្ថន័យ លិទ្ធិកុម្មុយនិស្ត
លិទ្ធិកុម្មុយនិស្ត​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ លិទ្ធិកុម្មុយនិស្ត ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃលិទ្ធិកុម្មុយនិស្តខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

7   1

លិទ្ធិកុម្មុយនិស្ត


តើរបបកុម្មុយនីស្តបង្តើតឡើងដោយនរណា
លីហុង - 28 កញ្ញា, 2020

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃលិទ្ធិកុម្មុយនិស្ត
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Rellink ឋានន្តរសក្ដិរាជវង្សនិងអភិជន >>