អត្ថន័យ លី
លី​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ3អត្ថន័យនៃពាក្យលីទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃលីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

4   2

លី


ខ្នាត​ខ្មែរ​ពី​បុរាណ ដែល​មាន​ទម្ងន់ ១/១០​ហ៊ុន ប្រមាណ ០,០៣៧៥​ក្រាម ។ ឧ. មាស​បី​លី ។ [..]
ប្រភព: choukhmer.wordpress.com

2

0   0

លី


ដាក់​អ្វី​មួយ​ទាំង​ស្រុង​ឬ​ទាំង​មូល​លើ​ស្មា : លី​ឧស, លី​ឈើ ។ ចិ. មីល្លីម៉ែត្រ : ដែក​ទំហំ ៥ លី ។ ខ្នាតខ្មែរពីបុរាណ ដែលមានទំងន់ ១/១០ ហ៊ុន ប្រមាណ ០,០៣៧៥ ក្រាម។ ឧ. មាសបីលី។ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

3

0   1

លី


លីវ
- 15 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃលី
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< ចឹប តយ >>