អត្ថន័យ ល្ខោន
ល្ខោន​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យល្ខោនទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃល្ខោនខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

72 Thumbs up   4 Thumbs down

ល្ខោន


ល្ខោនគឺជាមហោស្របមួយប្រភេទដែលគេលេង រាំរឿងផ្សេងៗនៅតាមរោងល្ខោនឫនៅតាមភូមិ វត្តអារាមឫនៅពេលមានពិធីបុណ្យផ្សេងៗ ។
គីមហុង - 23 កក្កដា 2020

2

28 Thumbs up   1 Thumbs down

ល្ខោន


ละคร ស. មហោស្រព​មួយ​ប្រភេទ លេង​រាំ​រឿង​ផ្សេង​ៗ : មើល​ល្ខោន, រោង​ល្ខោន ។ ល្ខោន​ខោល ខ្មែរ​ហៅ​ចំពោះ​តែ​ល្ខោន​ដែល​អ្នក​រាំ​សុទ្ធ​តែ​ប្រុស ។ ល្ខោន​ចាប់​ឆាយ ល្ខោន​កាឡៃ គឺ​ល្ខោន​ដែល​លេង​ចម្រុះ​បែប​ច្រ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< របាំប្រពៃណី ក្រសួងសុខាភិបាល >>