អត្ថន័យ សញ្ច័យវិធី
សញ្ច័យវិធី​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ សញ្ច័យវិធី ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃសញ្ច័យវិធីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

សញ្ច័យវិធី


accumulation, accumulation វិធីដែល កវី ឬ អ្នកនិពន្ធ ប្រមូលផ្ដុំនូវភេទការណ៍ ឬមតិផ្សេងៗ ក្នុងវគ្គឬប្រយោគតែមួយ។ ក្នុងវិធីនេះ គេច្រើនផ្ដុំកិរិយាសព្ទ ប្រធាន ដើម្បីបង្ហាញឱ្យឃើញនូវចលនាឆាប់រហ័ស រំភើបញាប់ញ័រ។ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< វេសម្មវិធី លក្ខណៈជាតិ >>