អត្ថន័យ សមីការ
សមីការ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ សមីការ ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃសមីការខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

17   1

សមីការ


សមីការធម្មតាគឺជាសម័យការដែលលើកទី 1 អាណត្តិមុន
សមីកា - 17 កុម្ភៈ, 2020

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃសមីការ
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< អនុគមន៍ដឺក្រេទី៣ ពិជគណិត >>