អត្ថន័យ អាង
អាង​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យអាងទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃអាងខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

1   0

អាង


សង្ឃឹម​ដល់, សង្ឃឹម​ទៅ​រក; ពោល​ដល់; ចង្អុល​ទៅ​រក, យក​ជា​គោល, យក​ជា​កសិណ​ឬ​ជា​តឹកតាង; ពឹង​ផ្អែក​ទៅ​លើ, យក​ជា​ទី​ពឹង : អាង​មាន​ចំណេះ, អាង​ច្បាប់; អាង​សាក្សី, អាង​ចៅហ្វាយ​នាយ ។ អ្នក​ខ្លះ​ប្រើ​ពាក្យ អាង នេ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

0   0

អាង


ʔiəm
- 15 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃអាង
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< អាឃោសន អាឃាតនៈ >>