អត្ថន័យ អ៊ីប៊្រីតកម្ម
អ៊ីប៊្រីតកម្ម​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យអ៊ីប៊្រីតកម្មទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃអ៊ីប៊្រីតកម្មខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

អ៊ីប៊្រីតកម្ម


អ៉ីប្រ៉ី៊តកម្មរឺ(អីុយ៉ុង)គឺជាមអាតូមរឺម៉ូលេគុណដែរទទួលបាត់បង់អេឡិចត្រុងវីងរឺច្រើនដែរផ្តល់ឲវានៅបន្ទុកអវិជ្ជមានរឺវិជ្ជមាន
ឆេន នី - 17 មករា 2022

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

អ៊ីប៊្រីតកម្ម


hybridization, hybridation ដំណើរការបង្កាត់ពូជរវាងរុក្ខជាតិ ពីរ ឬសត្វពីរដែលមានប្រភេទដូចគ្នាឬ ខុសគ្នា។ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ដំណកដាំ >>