អត្ថន័យ Add
Add​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យAddទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃAddខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

1   0

Add


បន្ថែម រឺ ការបូកបន្ថែមទៅលើអ្វីមួយ
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

2

0   0

Add


ថែម បន្ថែម បូក បូកថែម រួម រួមបញ្ចូល រួមបន្ថែម បញ្ចូលថែម ដាក់ថែម ដាក់បញ្ចូល ដាក់បន្ថែម បូកបន្ថែម ថែមពីលេី កើន កើនឡើង បូកបញ្ចូល កើនបន្ថែម បំប៉ោង បំប៉ោងថែម ធ្វើអោយកើន
Sivhoung - 16 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃAdd
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< អាបត្តិ​ Awesome >>