អត្ថន័យ Amen
Amen​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ Amen ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃAmenខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

1   0

Amen


ពាក្យសម្រាប់គ្រឹស្តបរិសទ្ទប្រើប្រាស់មាននយ័ជាភាសាខ្មែរដូចទៅនឹងពាក្យសាធុៗ
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃAmen
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Take up Demo >>