អត្ថន័យ Elephantidae
Elephantidae​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ Elephantidae ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃElephantidaeខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0   0

Elephantidae


អង់គ្លេស និរុត្តិសាស្ត្រ Latin < Ancient Greek ἐλέφας . អសាធារនាម #គ្រួដំរី ។ ជាគ្រួសារវគ្គីករសាស្ត្រក្នុងលំដាប់សោណ្ឌីសត្វ - ពួកដំរី ។ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃElephantidae
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< ផ្កា subclass >>