អត្ថន័យ Icon
Icon​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ Icon ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃIconខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

2   1

Icon


រូបតំណាង រឺ អាចជាផ្ទាំងគំនូរនៃព្រះយេស៊ូគ្រឹស្ត រឺ វិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រើនៅក្នុងព្រះវិហាសាសនាគ្រឹស្ត
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃIcon
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Font color/doc Icon/doc >>