អត្ថន័យ Jailbreak
Jailbreak​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ Jailbreak ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃJailbreakខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

1   1

Jailbreak


ការដោះ រឺ បំបែកកូដ។ ជាទូទៅប្រើសម្រាប់ការដោះកូដ រឺ លុបចោលសិទ្ធិហាមឃាត់នៅក្នុងទូរសព្ទ រឺ កុំព្យូទរ័
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃJailbreak
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Idk Kimochi >>