អត្ថន័យ KLQ
KLQ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ KLQ ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃKLQខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

2   3

KLQ


ជាកូតអក្សរកាត់មកពីពាក្យថាតំបន់គេល័ងប្រទេសឥណ្ឌូនេសុី។ ជាទូទៅគេប្រើប្រាស់កូដនេះនៅតាមអាកាសយាន្តដ្ឋាន។
Sivhoung Ea - 21 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃKLQ
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< GATO LGBT >>