អត្ថន័យ Konthea
Konthea ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ Konthea ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃKonthea ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

4   0

Konthea


គន្ធា។ ឈ្មោះមនុស្សស្រីដែលមានន័យថាផ្កា រឺ បុប្ផា
Sivhoung Ea - 20 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃKonthea
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Kimochi Phalla >>