អត្ថន័យ Oppa
Oppa​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ Oppa ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃOppaខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

9   2

Oppa


ជាពាក្យពេញនិយមក្នុងភាសាកូរ៉េដែលមានន័យថាបងប្រុស ប៉ុន្តែសម្រាប់តែប្អូនស្រីហៅបងប្រុសប៉ុណ្ណោះ ប្អូនប្រុសមិនអាចហៅពាក្យនេះទៅកាន់បងប្រុសទេ។
Sivhoung Ea - 21 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃOppa
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< OOTD P/S >>