បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃOrder of magnitude
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Rnd Precision >>