អត្ថន័យ P/S
P/S​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ P/S ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃP/Sខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

2   3

P/S


ជាពាក្យកាត់ដែលមកពីពាក្យថាបន្ទាប់ពីអត្ថបទ។ ពាក្យនេះប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់នូវឃ្លាប្រយោគបន្ថែមដែលថែមក្រោយពីអត្ថន័យនៃអត្ថបទបានសរសេររួចរាល់។
Sivhoung Ea - 21 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃP/S
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Oppa Soledad >>