អត្ថន័យ PR
PR​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ PR ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃPRខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

4   1

PR


ជាពាក្យកាត់មកពីពាក្យថាទំនាក់ទំនងសាធារណះ។ មានន័យថាការផ្សព្វផ្សាយពីអ្វីមួយតាមរយះសាធារណះជនទូទៅ
Sivhoung Ea - 20 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃPR
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Phisey Rathana >>