អត្ថន័យ Troll
Troll​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ Troll ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃTrollខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

1   2

Troll


ការញ៉ោះ រឺ ធ្វើបាបលេងដែលបង្ករអោយមានការសើចសប្បាយ
Sivhoung Ea - 20 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃTroll
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Sovanna Up >>