អត្ថន័យ Vote
Vote​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យVoteទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃVoteខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Vote


បោះឆ្នោត រឺ សំលេងឆ្នោត។ ឧទាហរណ៍ ខ្ញុំបោះឆ្នោតអោយលោក ក ធ្វើជាប្រធានក្រុម រឺ វាជាសំលេងឆ្នោតរបស់ពួកយើង។
Sivhoung Ea - 21 កញ្ញា, 2017

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Vote


បោះឆ្នោត បោះឆ្នោតជ្រើសរើស បោះឆ្នោតគាំទ្រ បោះឆ្នោតសម្រេច ជ្រើសរើស ជ្រើសតាំង ការបោះឆ្នោត ការជ្រើសរើស ការជ្រើសតាំង ការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសតំណាង ការជ្រើសរើសតំណាង ការបង្ហាញជំរើស សម្លេងឆ្នោត លទ្ធផលឆ្នោត សន្លឹកឆ្នោត ឆ្នោត ការជ្រើសតាំង ស្ទង់មតិ ប្រជាមតិ
Sivhoung - 16 កញ្ញា, 2017
<< Wanna Pick up >>