អត្ថន័យ Wtf
Wtf​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យWtfទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃWtfខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

5 Thumbs up   1 Thumbs down

Wtf


អត្ថន័យនេះគឺជា​​18+។ សូមចុចទីនេះដើម្បីបង្ហាញអត្ថន័យនេះ។
Sivhoung - 16 កញ្ញា, 2017   18+

2

3 Thumbs up   4 Thumbs down

Wtf


ជាពាក្យមិនល្អ រឺ ជេរប្រទេច។ ប្រើប្រាស់នៅពេលដែលមានអារម្មណ៍ខឹងសម្បារ រឺ ជួបនូវរឿងរឺបុគ្គលអាក្រក់។
Sivhoung Ea - 21 កញ្ញា, 2017
<< XOXO Fighting >>