អត្ថន័យ YOLO
YOLO​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ YOLO ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃYOLOខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

1   1

YOLO


ជាពាក្យកាត់ដែលមកពីឃ្លាដែលមានន័យថាអ្នករស់នៅតែម្តងប៉ុណ្ណោះ បានន័យថាអ្នកគួរធ្វើអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើ។
Sivhoung Ea - 21 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃYOLO
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Up Zombie >>