អត្ថន័យ abbreviation
abbreviation​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យabbreviationទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃabbreviationខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

1   0

abbreviation


សង្ខេបសព្ទ
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

0   0

abbreviation


អក្សរសង្ខេប||abbreviation
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃabbreviation
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< symbol related term >>