អត្ថន័យ abbreviation
abbreviation​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យabbreviationទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃabbreviationខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

abbreviation


សង្ខេបសព្ទ
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abbreviation


អក្សរសង្ខេប||abbreviation
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< symbol related term >>