អត្ថន័យ as
as​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យasទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃasខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

as


as #ខណៈនោះដែរ #ក៏ព្រោះតែ, តាមតែ #ដូចជា #យោងទៅតាម ធ្នាក់ as #ថា #តាមរយៈ #ដូច
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

as


Assamese
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< nearby level >>